19 Jun

Tansz Kvezet Jobs Vacancy in Szegedi Tudom Nyegyetem Szeged

Position
Tansz Kvezet
Company
Szegedi Tudom Nyegyetem
Location
Szeged CS
Opening
19 Jun, 2018 28 days ago

Szegedi Tudom Nyegyetem Szeged urgently required following position for Tansz Kvezet. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Tansz Kvezet Jobs Vacancy in Szegedi Tudom Nyegyetem Szeged Jobs Details:

Szegedi Tudományegyetema "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Fogorvostudományi Kar
Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01.-től legfeljebb 2021.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 64-66.A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető feladata a Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék oktató, betegellátó és tudományos tevékenységének szervezése, irányítása; a működés feltételeinek biztosítása, a tanszék fejlesztése, kutatások végzése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a tanszék nemzetközi szakmai fórumokon való képviselete. A megbízandó tanszékvezető feladatát képezi a tanszék profiljába tartozó tantárgyakhoz kapcsolódóan előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás, valamint konzultációk tartása magyar és angol nyelven fogorvostan hallgatók és más Karok hallgatói számára, a Tanszék tudományos diákköri tevékenységének, és a doktorandusz képzés irányítása; szakorvosképzés és folyamatos továbbképzés szervezése; magas szintű kutató- és kutatásirányító munka végzése; a Tanszék igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása, társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése; eredményes pályázati tevékenység folytatása. Irányítania kell a Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék TDK tevékenységét, a doktori programban résztvevő hallgatók munkáját, s az ehhez kapcsolódó kurzusokat. Szerveznie kell a Tanszéknek a szakirányú-, szakorvosképzésben és továbbképzésben való részvételét. Tennivalói közé tartozik a kialakított tudományos profilok továbbfejlesztése, új tudományterületek bevezetése, összehangolása és irányítása. Feladatát képezi a magas szintű kutató- és kutatásirányító munka végzése, valamint a kutatásokhoz szükséges anyagi fedezetet biztosító eredményes pályázati tevékenység is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell fogorvosdoktori diplomával; szakképesítéssel fog- és szájbetegségek, valamint konzerváló fogászati és fogpótlástani témakörből; tudományos fokozattal és habilitációval, hazai- és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel; egyetemi szintű oktatásban szerzett legalább 10 éves gyakorlattal; angol nyelvből előadó- és vitakészséggel. Tanszékvezetői feladatokat a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendje V. fejezet 57. pontjára figyelemmel egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott láthat el. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét arra, hogy jelen hirdetmény nem jelenti egyúttal a felsorolt munkakörökre szóló pályázati felhívás közzétételét.,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 1. rektornak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra;
• 2. a rektori hatáskörbe tartozók szakmai adatlapját kitöltve (letölthető a következő oldalról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);
• 3. részletes szakmai önéletrajzot;
• 4. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát, habilitáció meglétét igazoló okirat másolatát,
• 5. eddigi vezetői tevékenysége összefoglalását;
• 6. vezetői elképzelései részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról);
• 7. vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, ami a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit;
• 8. publikációs jegyzéket;
• 9. az Egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony igazolását,
• 10. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, a bűntettesek nyilvántartása, a foglalkozástól eltiltás és a közügyektől eltiltás kérdéseiről;
• 11. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
• 12. nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,
• 13. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-73/2018. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.

• Személyesen: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


  • SZTE Honlapja - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.) kell benyújtani, személyesen vagy postai úton, 1 eredeti, papíralapú példányban, 3 papíralapú másolati példányban és 1 digitális példányban CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón. A digitális példányt PDF fájlban kell elkészíteni. A pályázati kiírás formai feltételeivel kapcsolatosan további információt az SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodája nyújt, a 62/544-007-es vagy a 62/544-008-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Tansz Kvezet: