22 Feb

Algy Nyvt Jobs Vacancy in Algy Nagyk Pvisel Test Let Csongrád

Position
Algy Nyvt
Company
Algy Nagyk Pvisel Test Let
Location
Csongrád CS
Opening
22 Feb, 2018 29 days ago

Algy Nagyk Pvisel Test Let Csongrád urgently required following position for Algy Nyvt. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Algy Nyvt Jobs Vacancy in Algy Nagyk Pvisel Test Let Csongrád Jobs Details:

Algyő Nagyközség Képviselő-testület

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Algyői Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.04.01.-2023.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Tervezi, irányítja és ellenörzi az intézményben folyó munkát. Képviseli az intézményt külső szervek előtt. Az intézmény szakmai működését tervezi, szervezi, irányítja, gyakorlja a munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképesítés, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,
• Végzettségének és szakképzettségének megfelelő legalább 3 éves szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• büntetlen előélet; magyar állampolgárság; cselekvőképesség; a KJT. 20.. (2.d.) bekezdésben folglaltaknak való megfelelés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a pályázó részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, az előírt szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek.
• a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg, kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség n
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Ákos nyújt, a 62/517-517/912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Algyő Nagyközség Képviselő-testület címére történő megküldésével (6750 Algyő, Kastélykert utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1005/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Algyői Könyvtár. • Postai úton, a pályázatnak a Algyő Nagyközség Képviselő-testület címére történő megküldésével (6750 Algyő, Kastélykert utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1005/2018, valamint a munkakör megnevezését: Algyői Könyvtár.
• Személyesen: Dr. Varga Ákos, Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Algy Nyvt: