09 Jun

Vodavezet Jobs Vacancy in Szamosszeg Nkorm Nyzata Szabolcs

Position
Vodavezet
Company
Szamosszeg Nkorm Nyzata
Location
Szabolcs SZ
Opening
09 Jun, 2018 30+ days ago

Szamosszeg Nkorm Nyzata Szabolcs urgently required following position for Vodavezet. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Vodavezet Jobs Vacancy in Szamosszeg Nkorm Nyzata Szabolcs Jobs Details:

Szamosszeg Község Önkormányzataa "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Szamosszegi Napközi Otthonos Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01.-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4824 Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézménypedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyerekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, óvodapedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartása - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• büntetlen előélet • cselekvőképesség • vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatójánál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, Egyéb felsőfokú pedagógus vagy szociális végzettség,
• vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

• kiemelkedő szakmai tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz • vezetési, fejlesztési program • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata • szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul •
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergely Lajos polgármester nyújt, a 06-44/510-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szamosszeg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4824 Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 871/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

• Személyesen: Kanyó Tamás jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4824 Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejáratától számított 30. napot követő első Képviselő-Testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


  •  Szamosszeg Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. május 14.
  • Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szamosszeg.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szamosszeg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Vodavezet: