18 Feb

Munka Gyi Referens Jobs Vacancy in Magyar Llamkincst Budapest

Position
Munka Gyi Referens
Company
Magyar Llamkincst
Location
Budapest PE
Opening
18 Feb, 2018 30+ days ago

Magyar Llamkincst Budapest urgently required following position for Munka Gyi Referens. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Munka Gyi Referens Jobs Vacancy in Magyar Llamkincst Budapest Jobs Details:

Magyar Államkincstár

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
Kontrolling Főosztály

TB- bér és munkaügyi referens


munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Hold utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

66. pontja szerinti „Költségvetési feladatkörben” Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen az I. besorolási osztályban a képesítési előírás a következő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

- nem rendszeres személyi juttatások számfejtése - TB ellátásokkal kapcsolatos (Táppénz, GYÁP, Üzemi baleset, GYED,) számfejtőhelyi rögzítések ellenőrzése - távollétjelentések adatainak feldolgozása - munkatársak részére igény szerint igazolások elkészítése - a szakterülettel összefüggő külső és belső adatszolgáltatások teljesítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd a Kormányrendelet vonatkozó melléklete szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, vagy egyetem (lásd részletesen a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú melléklete 66. pontja szerint,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • KIRA illetményszámfejtési rendszer alapfokú ismerete
• integrált ügyviteli rendszer ismeret
• közigazgatási alap-, illetve szakvizsga
Elvárt kompetenciák: • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkézség,
• pontos, precíz feladatellátás,
• önálló munkavégzésre való hajlandóság,
• rugalmas, nyitott személyiség,
• együttműködési készség,
• problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
• terhelhetőség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.
• Motivációs levél
• Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata
• A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagjosné Dzsatkó Julianna főosztályvezető-helyettes nyújt, a 06-1-270-8088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPF/668/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TB- bér és munkaügyi referens. • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (1054 Budapest, Hold u. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPF/668/2018, valamint a munkakör megnevezését: TB- bér és munkaügyi referens.
• Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf-668/2018. iktatószámot, valamint a munkakör pontos megnevezését „TB- bér és munkaügyi referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Munka Gyi Referens: